Доставки се извършват от 12:30 до 22:00
 

Общи условия за ползване

Уважаеми потребители,

Mолим да прочетете настоящите Общите условия на сайта преди да извършите вашата регистрация и поръчка.

I. Обща информация

1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между, „В. С. Прим" ООД, дружество собственик на интернет – страницата www.hamachi.bg (наричана по-долу „Интернет-страницата” и/или „Сайта“ ), от една страна и физическите и юридическите лица, потребители на Сайта, от друга. Настоящите Общи условия са задължителни по отношения на всички потребители на Сайта, като потребителите се съгласяват, приемат и се задължават да спазват настоящите Общите условия.

2. „В. С. Прим" ООД е дружество с ограничена отговорност вписано в Търговския регистър при Агенцията по вписванията с ЕИК 205305495, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Денкоглу No 18, телефон за контакти: 0884262244, e-mail: office@hamachi.bg

3. „В. С. Прим" ООД е собственик на интернет-страницата www.hamachi.bg, чрез която след извършване на предварителна регистрация се предоставя възможността потребителите да направят on-line поръчки за доставка на храни и напитки. В настоящите Общи условия „В. С. Прим" ООД ще бъде наричано за краткост само „В. С. Прим" или Дружеството .

4. „В. С. Прим" има правото по всяко едно време едностранно да променя настоящите Общи условия. Промените в Общите условия влизат в сила от датата на обявяването им в Сайта. Потребителите, които не са съгласни с промените в Общите условия, имат право да изтрият своя Профил и да преустановят използването на Услугите.

II. Използвани термини

За целите на работа на Сайта изброените по-долу термини имат следното значение:

„Общи условия“ означава настоящите Общи условия и техните приложения, както и всички последващи изменения в тях, които са оповестени и до които има достъп на Сайта.

„Продукти“ означава всички продукти, предлагани за продажба от „В. С. Прим" посредством Сайта.

„Услуги“ означава всички услуги, които се предлагат и се извършват от „В. С. Прим" посредством Сайта, включително продажбата и доставката на Продукти.

„Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което използва услугите на сайта по какъвто и да е начин, включително разглежда съдържанието му, създава собствен профил, извършва поръчки и използва останалите услугите, достъпни чрез сайта.

„Профил“ е обособена част от Сайта, съдържаща информация за потребителя, доброволно предоставена от него при първоначалната му регистрацията му или актуализирана впоследствие от него, която е необходима за подаване на он-лайн поръчка и извършване на Доставка. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане от страна на потребителя на потребителско име и парола.

„Потребителско име“ e свободно избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви или от букви и цифри и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използването на услугите, предлагани посредством Сайта и извършване на онлайн поръчка.

„Парола“ e свободно избрана и въведена от Потребителя уникална комбинация от букви или от букви и цифри и служи за достъп и идентификация на Потребителя при използване на Сайта.

„Поръчка“ e изпратена от регистририран Потребител поръчка за доставка до определен адрес на определено количество храни и/или напитки посредством Сайта.

„Доставка“ е транспортиране и предаване на поръчана от регистриран Потребител храна и/или напитки до адрес, обслужван от „Ла Ботега “.

„Лични данни” представляват всяка информация, отнасяща се до физическо лице лице и чрез която то може да бъде идентифицирано.

„Съгласие за обработване на лични данни" е всяко свободно изразено, конкретно и информирано волеизявление, с което физическото лице, за което се отнасят личните данни, недвусмислено се съгласява те да бъдат обработвани при условията и по начина посочени в настоящите Общи условия и Политиката за поверителност на Сайта.

III. Предоставяни услуги и сключване на договор

1. Услугите предоставяни от “В. С. Прим” чрез сайта www.hamachi.bg, включват: предоставяне на информация относно предлагани от “В. С. Прим” храни и напитки; възможност за сключване на договори за покупко-продажба на храни и/или напитки, посредством електронна форма за регистрация и поръчка; извършване на доставки на поръчаните стоки до определен адрес и др.

2. Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от “В. С. Прим” , посредством извършване регистрация и поръчка на Сайта на Дружеството и след получаване на потвърждение за поръчката, съгласно настоящите общи условия. По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, “В. С. Прим” се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителите на определените от тях стоки, а Потребителите заплащат на “В. С. Прим” възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на Сайта и настоящите общи условия.

3.Всички изявления между “В. С. Прим” и Потребителите във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронната търговия.

IV. Регистрация

1. За да има възможност да направи Поръчка, Потребителят следва да се регистрира в Сайта, създавайки свой личен Профил.

2. При извършване на регистрацията с цел последващо изпълнение на Поръчка и извършване на Доставка, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола и да предостави най-малко следната информация: име и фамилия; електронен адрес (и-мейл); пълен и точен адрес, до който ще бъде извършена Доставка; данни за издаване на фактура, в случай че Потребителят желае да му бъде издадена фактура за направената Поръчка.

3. След въвеждане на посочените в предходната точка данни, Потребителят се задължава да удостовери в указаното на Сайта поле, че се е запознал с настоящите Общи условия и е съгласен да ги спазва, както и че се е запознал с Политиката за поверителност и е съгласен “В. С. Прим” да обработва личните му данни, и завършва регистрацията си чрез натискане на обозначения за това бутон.

4. С извършване на регистрацията на Сайта, Потребителят приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия.

5. С извършване на регистрацията Потребителят декларира и гарантира, че е пълнолетно физическо лице и че използва своята действителна самоличност и данни при регистрацията.

6. Потребителят се съгласява и декларира, че ще предостави вярна и пълна информация при попълване на формата за регистрация в Сайта. В случай на промени в заявените обстоятелства при първоначалната регистрацията, Потребителят се задължава да актуализира съответните данни в своя Профил най-късно до момента на извършване на първата Поръчка след настъпване на промените.

V. Поръчка

1. Поръчки могат да бъдат извършени след регистрация в Сайта. Регистрираните потребители следва да влязат в профила си преди извършване на поръчката.

2. Потребителят избира вида и количеството продукти, които желае да поръча за Доставка, след което натиска обозначения за това бутон „Добави“. Потребителят е длъжен внимателно да прегледа Поръчката си, както и вече посочения от него адрес за Доставка.

3. В случай, че Потребителят желае да му бъде издадена и фактура, то следва да предостави необходимата информация за получател чрез съответната електронна форма.

4. След като завърши поръчката си, Потребителят изпраща същата, посредством предоставената в Сайта форма. Потребителят получава на въведения от него e-mail адрес автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо направената поръчка. След като поръчката бъде обработена, Потребителт получава второ съобщение, потвърждаващо обработването на поръчката и изпращането на продукти. В случай на необходимост, Потребителят може да получи телефонно обаждане на предоставения от него телефонен номер с цел потвърждаване на поръчката и/или уточняване на детайли относно същата. “В. С. Прим” запазва своето право да промени начина на уведомяване за направена поръчка.

5. „Ла Ботега “ има правото да определя минимална обща парична стойност на Поръчката, която Потребителят следва да направи, за да бъде извършена Доставка.

VI. Цени и начин на плащане

1. Цените на Продуктите са посочени в менюто, обявено в Сайта. Цените на отделните артикули, както и общата стойност на направената поръчка е с включен данък добавена стойност. “В. С. Прим” има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление да променя цените на предлаганите Продукти.

2. “В. С. Прим” има право по своя преценка, по всяко време и без предварително уведомление, да променя предлаганите Продукти. Потребителите се считат информирани за посочените промени от датата на публикуването им в Сайта. Потребителят е длъжен да заплати цената на предлаганите Продукти, която е била посочена на Сайта по време на извършване на Поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена.

3. Потребителят може да заплати цената на Продуктите Доминос по направена Поръчка по един от следните начини:

3.1. Плащане при доставка (наложен платеж) – заплащането се осъществява в момента на доставката на Продуктите, когато превозвач посети посочения от Потребителя адрес за доставка и предаде Продуктите на Потребителя. В момента на доставката на Продуктите Потребителят се задължава да заплати на превозвача, извършващ доставката, пълната стойност на цената на Продуктите, като в замяна получава касова бележка;

3.2. Онлайн плащане - Предоставя възможност на Потребителя да направи плащане чрез кредитна/дебитна карта в момента на подаване на Поръчката онлайн, а касова бележка се получава заедно с доставката.

VII. Доставка

1. Доставки на Продуктите се извършват с превозвач, в страната и чужбина, на база на Поръчки направени по реда на настоящите Общи условия. “В. С. Прим” си запазва правото да определя и променя районите на доставка и/или техните граници в страната и чужбина по своя преценка.

2. Потребителят може да намери информация на Сайта за районите, в които в “В. С. Прим” извършва доставки на адрес.

3. Продуктите се доставят до посочения в Поръчката адрес и се доставят на ръка на Потребителя или на трето лице, находящо се на адреа за доставка. За трето лице се счита всяко лице, което не е титуляр на Поръчката, но приема Продуктите при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

4. Доставката може да бъде извършена от оторизирани служители на “В. С. Прим” или от служители на дружество, предоставящи куриерски услуги. “В. С. Прим” си запазва правото да определя променя начина на доставката и лицата, които я извършват.

5. Поръчката, предмет на доставка, се транспортира и доставя подходящо опакована и в разумни срокове в зависимост от часовия пояс и натовареността на ресторантите “В. С. Прим”.

6. В случай че доставката се извършва от служители на друго дружество, предоставящо куриерски услуги, от момента на предаване на стоката на служители на курерската фирма, “В. С. Прим” не носи отговорност за забавяне на доставката.

VIII. Рекламации

1. Предлаганите от “В. С. Прим” продукти представляват стоки с кратък срок на годност, поради което на основание чл. 57, т. 4 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), по отношение на поръчката на подобни продуктите не могат да се приложат правилата, обективирани от чл. 50 до чл. 56 от ЗЗП, съгласно които потребителите имат право да се откажат от договора за продажба от разстояние и да поиска връщане на поръчаните и закупени стоки в срок от 14 (четиринадесет) дни от приемане на стоките.

2. Независимо от горното, Потребителят има право: да предяви рекламация, в рамките на 30 (тридесет) минути, считано от часа на получаване на доставката на поръчани Продукти, в случай че Поръчката не е пълна или в случай че доставените Продукти не съответстват на направената Поръчка. Ако рекламацията е направена след този срок “В. С. Прим” не се задължава да следва политиката за приемане на рекламации.

3. В рамките на срока в т. 2 и при същите условия Потребителят може да направи рекламация по някои от следните начини: чрез обаждане или чрез имейл, изпратен до електронния адрес на “В. С. Прим”. “В. С. Прим” има право да поиска от Потребителите да представят снимка на рекламирания Продукт, за да може да прецени основателността на рекламацията.

4. В случай на поръчка на продукт, който не представлява стока с кратък срок на годност, прилагат се правилата на чл. 50 и сл. от ЗЗП.

5. При предявяване на основателна рекламация “В. С. Прим” предлага възможност за разрешаване на установения проблем по своя преценка, а именно: замяна на Продукта с нов, връщане на заплатаената сума или предоставяне на ваучер с отстъпка при следваща Поръчка.

IX. Права и задължения на страните

1. Права и задължения на “В. С. Прим”

1.1. “В. С. Прим” има правото да получи цената на направената Поръчка от Потребителя и/или от което и да е трето лице, което от името на Потребителя приеме Поръчката.

1.2. “В. С. Прим” има правото по всяко време да актуализира вида, грамажа, съдържанието и цените на предлаганите посредством Сайта храни и напитки. Актуализацията на менюто и цените влиза в сила незабавно от момента на нейното извършване.

1.3. “В. С. Прим” има право да променя настоящите Общи условия, като се задължава своевремеено да публикува измененията на Сайта.

1.4. “В. С. Прим” има право да променя районите и начините на доставка на предлаганите стоки.

1.5. “В. С. Прим” може да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери на своя Сайт за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “В. С. Прим”. Изброените препратки могат да бъдат поставяни и потребителския профил клиентите.

1.6. С приемането на настоящите Общи условия Потребителите се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от “В. С. Прим”. “В. С. Прим” има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителите с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.

1.7. “В. С. Прим” има правото да откаже изпълнението на Поръчка и извършването на Доставка на Потребител, който не е изпълнил, което и да е от задълженията си предвидени в настоящите Общи условия.

1.8. “В. С. Прим” има право да анулира и заличи изцяло регистрацията на Потребител в случай че потребителят предостави невярна или непълна информация или Дружеството има съмнения за злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на настоящите Общи правила от страна на Потребител.

1.9. “В. С. Прим” има задължението да достави Поръчката на посочения от Потребителя адрес в срок съответен на обема на направената Поръчка.

2. Права и задължения на потребителите

2.1. Потребителят има право безплатно да ползва услугите предоставяни от сайтовете за нетърговски цели.

2.2. Потребителят има право на достъп в режим online до услугите, при спазване на условията и изискванията за достъп. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да използва обекти на интелектуална собственост, освен, ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършва с нетърговска цел.

2.3. Потребителят има право по всяко едно време да актуализира първоначално предоставената информация при извършване на регистрацията си в Сайта. Потребителят е длъжен винаги да посочва актуална, вярна, пълна и точна информация, необходима на “В. С. Прим” за извършване на Доставката.

2.4. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от “В. С. Прим” Услуги, като деактивира своя Профил.

2.5. Потребителят се задължава да заплати цената на направената от него Поръчка за Доставка в момента на нейното получаване.

2.6. Потребителят е длъжен да осигури свободен и необезспокояван достъп до посочения от него адрес за Доставка.

2.7. Потребителят се задължава да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

X. Отговорност

1. Потребителят отговоря изцяло за вредите, които е причинил пряко или косвено на “В. С. Прим”, свързани с неоторизиран и/или неправомерен достъп и/или непозволено или злоумишлено използване на съдържанието на Сайта и предлаганите чрез него услуги.

2. “В. С. Прим” не носи отговорност при наличие на забава на Доставка на Поръчка, дължаща се на неточно, невярно и/или непълно предоставен от Потребителя адрес за Доставка. “В. С. Прим” не носи отговорност за неизпълнени или забавени поръчки, когато това е резултат от непредовратими и/или случайни събития, причинени от природни сили, аварии, технически проблеми, неблагоприятни метеорологични условия и/или действия на трети лица, които обективно са довели до забавяне на Доставката.

3. “В. С. Прим” има правото да откаже да извърши Доставка до Потребител, който с действията или бездействията си е дал повод на “В. С. Прим” да смята, че не може да изпълнява добросъвестно задълженията си, произтичащи от настоящите Общи условия и използването на Услугите, достъпни посредством Сайта.

XI. Други разпоредби 1. Всички спорове, възникнали във връзка с настоящите Общи условия или отнасящи се до тях се решават по взаимно съгласие между “В. С. Прим” и Потребителя, а при невъзможност за постигане на такова – от компетентния български съд. 2. За неуредените в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.